Automatizované spracovanie údajov

ISOH, evidencia odpadov, Informačný systém odpadového hospodárstva

Naša spoločnosť ODPADservis s.r.o. v posledných týždňoch prešla výraznou modernizáciou spracovania údajov o odpadoch, pričom sa plne pripravujeme na plnoautomatizované spracovanie dát s možnosťou prepojenia na nový Informačný systém odpadového hospodárstva (ISOH) riadený Ministerstvom ŽP. 

Nová odpadová vyhláška o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 105 ods. 3 písm. c), d), f), g), i), k), l) a n) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovilo 15.10.2017 novú Vyhlášku č. 246/2017 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti.

Oneskorenie krajských POH

POH, oneskorenie, spracovanie POH, program odpadového hospodárstva, POH obce, POH mestá, program pre obce

Dôvodom oneskorenia krajských POH (a tým aj pozdržanie príprav POH pre obce a mestá) je zdĺhavá príprava na verejné obstarávanie firiem, ktoré budú posudzovať vplyv navrhovaných POH krajov na životné prostredie. „Ak všetko pôjde hladko, okresné úrady v sídle kraja budú mať do konca roka vytvorené správy o hodnotení POH a budúci rok odborné posudky,“ uviedol pre Odpady-portal.sk tlačový odbor Ministerstva vnútra SR.

KOMPOSTÉRY - 23 výzva (dotácie pre obce)

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlásilo 23. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.
 
Výzva predpokladá žiadosti na obstaranie kompostérov.

Štvrtá novela zákona o odpadoch v pripomienkovom konaní

Do 14. júna 2017 môžete podať pripomienky k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.
Návrh zákona bol predmetom skráteného predbežného pripomienkového konania

Materál k pripomienkam nájdete na portály:
SLOV-LEX.sk (legislatívne procesy) / TU 

 

Zmeny môžete adresovať aj priamo k nám na adresu odpadservis@odpadservis.sk

 

 

Zmeny v zákone o odpadoch od mája 2017

zákon o odpadoch zmeny, marec, odpady, legislatíva

Prinášame prehľad zmien v novele zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, ktoré schválila NR SR 23. marca 2017 na svojej 14. schôdzi.

Zmeny sa týkajú najmä:

  • Plastových tašiek.
  • Zberu pneumatík a ohlasovacích povinností.
  • Tetrapakov - triedený zber viacvrstvových kombinovaných materiálov na báze lepenky.
  • OZV a koordinačných centier.

PIKTOGRAMI o označovaní a balení chemických látok

Piktogramy podľa smernice 1272/2008

Označenie náhradných dielov, ktoré sú súčasne chemické látky a zmesi

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že od 01.07.2017 vstupuje do platnosti označovanie náhradných dielov piktogramami podľa NARIADENIA EUROPSKEHO PARLAMENTU  A RADY (ES) č. 2072/2008 o klasifikácii, označovaní a  balení chemických látok a zmesí.

Vymenili ste si úspornú žiarovku? Podajte ohlásenie o odpadoch!

Bez ohľadu na množstvo odpadu je organizácia povinná podávať Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním aj vtedy, ak ide o vznik žiariviek, neónových trubíc, či odpadových olejov. Žiarivkou je aj štandardná úsporná žiarivka, ktorú každý z nás veľmi dobre pozná a používa.  Ak teda podnikateľ po konci životnosti vymení úspornú žiarivku, je povinný z tohto dôvodu podávať Ohlásenie  na Okresný úrad. To isté sa týka aj napríklad kuchynských a reštauračných odpadov, resp. odpadov, ktoré ustanovila vyhláška 366/2015 Z.z. k Zákonu o odpadoch.

Február 2017 - dôležité termíny

Ak sa Vám zdal január na odpadové povinnosti hektický, pozrite si výber najzákladnejších povinnosti na február. 

Poradenstvo pre obce a mestá

evidencia odpadov, obce, mestá odpady, ohlasovacie povinnosti, ohlásenia, životné prostredie

Tak ako pre Vás pracujú externí poradcovia v oblasti práva a ekonomiky, tak v zmysle nového zákona o odpadoch sa dnes nezaobídete bez poradcov v oblasti životného prostredia a to najmä v oblasti odpadov.

Stránky