Vymenili ste si úspornú žiarovku? Podajte ohlásenie o odpadoch!

Bez ohľadu na množstvo odpadu je organizácia povinná podávať Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním aj vtedy, ak ide o vznik žiariviek, neónových trubíc, či odpadových olejov. Žiarivkou je aj štandardná úsporná žiarivka, ktorú každý z nás veľmi dobre pozná a používa.  Ak teda podnikateľ po konci životnosti vymení úspornú žiarivku, je povinný z tohto dôvodu podávať Ohlásenie  na Okresný úrad. To isté sa týka aj napríklad kuchynských a reštauračných odpadov, resp. odpadov, ktoré ustanovila vyhláška 366/2015 Z.z. k Zákonu o odpadoch.

Niektorých podnikateľov sa môže týkať aj povinnosť informácie o svojich odpadoch ohlasovať štátnym orgánom z oblasti odpadového hospodárstva. Podľa § 3 vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti je držiteľ odpadu (napríklad podnikateľ), ktorý nakladá ročne v súhrne s viac ako 50 kg nebezpečných odpadov alebo s viac ako jednou tonou ostatných odpadov, povinný podávať tzv. „ Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním “. 

POZOR! Jednu tonu odpadu vyprodukuje aj podnikateľ, ktorému technické služby "zberová spoločnosť" prostredníctvom obce/mesta vyváža na týždennej báze odpad z kuka nádoby (120l nádoba na odpad má - 20kg odpadu) 20kg x 52 týždňov = 1,04t 

Ohlásenie sa podáva bud raz za štvrťrok alebo raz ročne, do 28. februára 

Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním je podnikateľ povinný podať za obdobie celého kalendárneho roka do 28. februára nasledujúceho roka odboru starostlivosti o životné prostredie miestne príslušného okresného úradu. Vypĺňanie tohto tlačiva je akousi sumarizáciou a zhrnutím údajov z Evidenčného listu odpadu, no napriek tomu si vyžaduje istú pozornosť podnikateľa. Pre správne vyplnenie Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním je preto veľmi dôležité dôsledné vedenie Evidenčných listov odpadov počas roka. Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním je podnikateľ povinný uchovávať v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe päť rokov. Držitelia odpadu, zberači a výkupcovia túto povinnosť majú štvrťročne

TIP : (čítajte aj): Každý podnikateľ musí viesť evidenciu o odpadoch. Ako na to?

Pokuty za porušenie povinností môžu dosiahnuť až 50 000 eur.

Podľa § 117 ods. 1 zákona o odpadoch sa porušenie povinnosti podnikateľa viesť evidenciu o odpadoch a nakladaní s nimi (vedenie Evidenčných listov odpadov) a porušenie povinnosti ohlasovať údaje z tejto evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva (zasielanie Ohlásenia o vzniku odpadu) považuje za správny delikt. Za porušenie každej jednej z týchto povinností bude podnikateľovi uložená pokuta vo výške od 500 eur do 50 000 eur.

 

Potrebujete pomôcť s dokumentáciou?
Čo s odpadom? Hľadáte riešenie?