KOMPOSTÉRY - 23 výzva (dotácie pre obce)

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlásilo 23. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.
 
Výzva predpokladá žiadosti na obstaranie kompostérov.

 
Oprávnenými žiadateľmi sú obce, mesta a ich spoločné zruženia. Ide najmä o dotácie na prípravu na opätovné použitie a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie nebezpečných odpadov vrátane podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. Podpora predpokladá predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania kompostérov, čo znamená obstaranie záhradných kompostérov (kompostovacích zásobníkov) na predchádzanie vzniku bioodpadov produkovaných v domácnostiach, nachádzajúcich sa na území realizácie projektu.
 
Okrem domácností možno žiadať aj o záhradné kompostéry na predchádzanie vzniku BRKO vzniknutého pri údržbe zelene. Ide teda zelený bioodpad na pozemkoch vo vlastníctve obcí resp. miest.
 
 
Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
 
Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov
 
Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-23