EVIDENČNÝ LIST ODPADU

Evidenčný list odpadu, Odpad, Hlásenia o odpadoch, tlačivá odpady

Evidenčná a ohlasovacia povinnosť sa riadi podľa Vyhlášky č. 366/2015 o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti.
(Evidenčný list odpadu PDF, DOC, XLS stiahnete v prílohe)

40 mil. EUR z Kohézneho fondu na triedený zber

kohézny fond, odpady, životné prostredie, obec, dokumentácia odpady, projekty odpady

Operačný program Kvalita životného prostredia, ktorého riadiacim orgánom je Ministerstvo životného prostredia SR, podporí 95 miliónmi eur aktivity triedeného zberu, mechanicko-biologickej úpravy a zhodnocovania komunálneho odpadu. 

V prípade 11. výzvy na predkladanie ŽoNFP sa jedná o 40 miliónov € z Kohézneho fondu. Výzva je zameraná na triedený zber komunálnych odpadov, zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu a mechanicko-biologickú úpravu komunálnych odpadov

Kto je distribútor pneumatík? Aké má povinnosti?

zákon o odpadoch, pneumatiky, výkup pneumatík, bezplatný zber odpadu, pneumatík, odpady obce, odber pneumatík, povinná dokumentácia autoservis, dokumentácia pneuservis

Každý podnikateľ, ktorý poskytuje pneumatiky v rámci svojej podnikateľskej činnosti konečnému používateľovi sa považuje za distribútora pneumatík. A to je dôvod, prečo sa distribútor pneumatík musí zaoberať novým zákonom o odpadoch.

Povinná revízia zmlúv na vývoz odpadu pre obce

zmluvy obce odpad, zákon o odpadoch, zmluvy, poradenstvo, vyhláška odpady, zmluvný partner

Nový zákon o odpadoch prináša okrem mnohých povinností aj povinnú revíziu zmlúv, ktoré majú mestá a obce uzatvorené so subjektmi pôsobiacimi v oblasti odpadového hospodárstva.

Spätný zber pneumatík

odpadové pneumatiky, odpady, spätným zberom odpadových pneumatík

Spätným zberom odpadových pneumatík sa rozumie bezplatný zber odpadových pneumatík distribútorom pneumatík od jej držiteľa bez podmienky viazania na kúpu novej pneumatiky alebo iného tovaru. 

PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA (POH) 2016 - 2020

Vláda SR na svojom rokovaní dňa 14. októbra 2015 schválila Program odpadového hospodárstva (POH) SR na roky 2016 – 2020. Dokument prešiel procesom posudzovania vplyvov na životné prostredie a medzirezortným pripomienkovým konaním.

Biologicky rozložiteľný odpad prináša aj povinnosti

Biologický odpad, obce, podnikatelia, odpadservis, nakladanie s odpadmi,
Nový zákon o odpadoch 79/2015 Z.z  prináša nové povinnosti ale aj zákaz skládkovania biologicky rozložiteľného odpadu nie len pre obce ale aj podnikateľov
Jednou z noviniek je skutočnosť, že podľa nového zákona už nie je možné za biologicky rozložiteľný komunálny odpad považovať odpad vznikajúci pri údržbe zelene nachádzajúcej sa na pozemkoch právnických osôb a občianskych združení.

Zberné dvory

odpady, zberný dvor, obce, šrot, zhodnocovanie odpadov, legislatíva, odpadservis

Nový zákon č. 79/2015 o odpadoch určuje, na zber akého odpadu sú zberné dvory. Ide o drobný stavebný odpad, objemný odpad a oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu, ako napr. staré elektro-spotrebiče, batérie a akumulátory, biologicky rozložiteľný odpad, textil a pod. Zákon aj v tejto problematike prináša povinnosti pre prevádkovateľov zberných dvorov ako aj samotné obce a mestá.

Koordinačné centrum - povinnosti vo vzťahu k obciam

Koordinačné centrum, odpadservis, OZV, RZV, Odpady, triedený odpad, separovaný zber, obce, mestá

Medzi kľúčové zmeny nového zákona o odpadoch patrí autorizácia a fungovanie Organizácii zodpovednosti výrobcov (OZV) a vznik koordinačného centra. Na rozdiel od existujúceho systému budú OZV uzatvárať zmluvy výhradne len so samosprávami. Obce môžu uzavrieť zmluvu s OZV na každý druh odpadu, zvlášť na obaly či elektronické zariadenia. Podmienkou je, že na každý druh odpadu bude len jedna organizácia.

BOZP na Slovensku stagnuje

BOZP, hygiena práce, pracovné priestory, ochrana zdravia, posudok, riziko
Stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a pracovných podmienok u slovenských zamestnávateľov, fyzických osôb dokonca aj v samospráve, stagnuje.
 
„Súčasná situácia je odrazom ekonomickej situácie, ale tiež nesprávnej organizácie práce zamestnávateľov a neplnenia povinností zo strany zamestnávateľov a zamestnancov," uvádza sa v stratégii BOZP na Slovensku do roku 2020.

Stránky