Január 2017 - dôležité termíny

Najhektickejší mesiac na výkazníctvo je január. Najskôr treba podať hlásenie za nebezpečné odpady, potom akumulátory, následne hlásenia Organizáciám zodpovednosti výrobcov za obaly a elektroodpady. Nezabudnite aj na štvrťročné ohlásenie.  V januáry podávame posledný krát aj paragraf 58.

poďakovanie

Šťastný nový rok 2018, ODPADservis

Ďakujeme za spoluprácu v roku 2017 a želáme Vám v novom roku 2018 veľa osobných a pracovných úspechov.

Popis systému nakladania s odpadmi

popis systému nakladania s odpadmi, odpadservis, povinnosti obec, popis systému odpadov, povinnosti obce
Jedná sa o povinný dokument v zmysle § 81 ods. 7 písmena h) zákona  č.  79/2015  Z. z. o odpadoch pre každú obec a mesto v SR. „Obec je povinná zverejniť na svojom webovom sídle podrobný všeobecne zrozumiteľný popis celého systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v obci“ 

Program odpadového hospodárstva obce na roky 2016 - 2020

POH, oneskorenie, spracovanie POH, program odpadového hospodárstva, spracovať POH, POH obce, Program pre obec

Program obce (POH), na území ktorej ročná produkcia komunálnych odpadov vrátane drobných stavebných odpadov presahuje 350 ton alebo ktorej počet obyvateľov prevyšuje 1000, je povinná vypracúvať program obce.

Požiadajte o nový súhlas do 30. júna

súhlas na nakladanie s odpadmi, rozhodnutie na nakladanie s odpadmi, odpadové poradenstvo

Prechodné ustanovenia nového zákona o odpadoch umožnujú zosúladiť povinnosti pôvodcov a držiteľov odpadov s novým zákonom.  30. jún je dátum, kedy nový zákon o odpadoch naberie plnú silu. Dajte si do súladu súhlasy, rozhodnutia a autorizácie.

Výkup a zber kovov - nové povinnosti

výkup kovov, šrotovisko, evidencia, odpady

Ten, kto vykonáva zber alebo výkup kovového odpadu podľa doterajších právnych predpisov, na výkon ktorého sa podľa tohto zákona vyžaduje v zmysle § 16 ods. 8 písm. f) pri zisťovaní hmotnosti preberaného kovového odpadu používanie výlučne váhy zaradenej do skupiny určených meradiel a spĺňajúcej požiadavky na určené meradlo, je povinný splniť uvedenú podmienku do 30. júna 2016, inak sa jeho činnosť považuje za činnosť v rozpore so zákonom o odpadoch. 

VZN obce o nakladaní s odpadmi

VZN o odpadoch, VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce, odpadservis, odpady, VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE o  odpadoch

Pozrite si návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.

K dispozícii nová revidovaná verzia 2.5.

Prevádzkovanie malej kompostárne

kompost, kompostáreň, malá kompostáreň, prevádzkovanie, odpady, obec, kompostovanie, zákon o odpadoch kompost, prevádzkový poriadok, vypracovanie dokumentácie
Malá kompostáreň je zariadenie na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo zelene, ktorého ročná kapacita neprevyšuje 100 ton. Kompostovisko je nutné považovať za technologické zariadenie, ktoré sa riadi prevádzkovým poriadkom. Kompostáreň sa zriaďuje na mieste, ktoré je bezpečne vzdialené od povrchových vôd, zdrojov pitnej vody, zdrojov liečivých vôd a prírodných minerálnych vôd a ich ochranných pásiem a nachádza sa mimo trvalo zamokrených pozemkov a inundačných území...

Ohlasovacia povinnosť pre prúd elektroodpadov a akumulátorov

evidencia odpadov, ohlasovacie povinnosti odpady, Ohlásenie o vzniku odpadov, elektroodpady, batérie, akumulátory, poradenstvo v odpadoch, povinná dokumentácia

Do 20 dní po uplynutí kalendárneho štvrťroka v zmysle § 41 zákona 79/2015 Z.z. o odpadoch, ste povinní štvrťročne ohlasovať pre prúd použitých batérií a akumulátorov ako aj pre prúd elektroodpadov odobraté množstvá. Prvý termín uplynie 20.04.2016.

Návrh na zmenu zákona o odpadoch od 29.6.2016

ODPADservis, OZV, obce, dokumentácia odpadové poradenstvo, konzultácie, OZV poradenstvo, nový zákon o odpadoch

Poslankyňa NR SR Anna Zemanová predložila  návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Hlavným účelom prijatia návrhu zákona je zjednotiť lehoty , ktoré priamo alebo aj nepriamo súvisia so zmenou spustenia systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Dôvodom sú administratívno-vykonávacie prekážky, zásah do účtovníctva ekonomických subjektov v priebehu  účtovného obdobia ako aj nepripravenosť spustenia nového systému.

Stránky