Nová odpadová vyhláška o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 105 ods. 3 písm. c), d), f), g), i), k), l) a n) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovilo 15.10.2017 novú Vyhlášku č. 246/2017 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti.