Oneskorenie krajských POH

POH, oneskorenie, spracovanie POH, program odpadového hospodárstva, POH obce, POH mestá, program pre obce

Dôvodom oneskorenia krajských POH (a tým aj pozdržanie príprav POH pre obce a mestá) je zdĺhavá príprava na verejné obstarávanie firiem, ktoré budú posudzovať vplyv navrhovaných POH krajov na životné prostredie. „Ak všetko pôjde hladko, okresné úrady v sídle kraja budú mať do konca roka vytvorené správy o hodnotení POH a budúci rok odborné posudky,“ uviedol pre Odpady-portal.sk tlačový odbor Ministerstva vnútra SR.

Od uverejnenia POH kraja vo Vestníku vlády SR začne pre obce plynúť 4 mesačná lehota na spracovanie Programu odpadového hospodárstva obce. Po spracovaní predloží obec príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva POH obce na 30 dňové posúdenie.

Do vydania nového POH kraja sa obce riadia posledným platným POH kraja (§ 135 ods.2 zákona č. 79/2015 Z. z.). Zatiaľ stále platí POH obce na roky 2011 - 2015. Vydaním nového programu obce platnosť predchádzajúceho programu zanikne. Je však potrebné riadiť sa povinnosťami, ktoré vyplývajú zo Zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a jeho vykonávacích predpisov, ktoré odlišne upravujú niektoré povinnosti obce, oproti POH na roky 2011-2015. Napr. pri nakladaní s komunálnym odpadom, pre niektoré zložky komunálneho odpadu je zavedený nový systém triedeného zberu – zavedenie VKM a možnosť zavedenia zberu pneumatík v obci.

Obec je povinná vypracovať POH obce ak na jej území ročná produkcia komunálnych odpadov vrátane drobných stavebných odpadov presahuje 350 ton alebo ak jej počet obyvateľov prevyšuje 1000.

 

Čítajte aj doplňujúce informácie: POH informácie pre spracovateľov a objednávateľov + info o priebehu spracovania POH príslušného kraja