Popis systému nakladania s odpadmi

popis systému nakladania s odpadmi, odpadservis, povinnosti obec, popis systému odpadov, povinnosti obce
Jedná sa o povinný dokument v zmysle § 81 ods. 7 písmena h) zákona  č.  79/2015  Z. z. o odpadoch pre každú obec a mesto v SR. „Obec je povinná zverejniť na svojom webovom sídle podrobný všeobecne zrozumiteľný popis celého systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v obci“ 

Táto nová povinnosť má zlepšiť informovanosť obyvateľov nielen o systéme triedeného zberu v obci, ale o nakladaní so všetkým komunálnym odpadom, ktorý v obci vzniká, keďže nie každý je schopný vyhľadávať si tieto informácie vo VZN a ich dodatkoch.
 
Nesplnenie si tejto povinnosti je považované za správny delikt § 117 zákona  č.  79/2015  Z. z. o odpadoch, pričom príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva za porušenie povinnosti uloží pokutu od 800 eur do 80 000 eur.