Prevádzkovanie malej kompostárne

kompost, kompostáreň, malá kompostáreň, prevádzkovanie, odpady, obec, kompostovanie, zákon o odpadoch kompost, prevádzkový poriadok, vypracovanie dokumentácie

Nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom  - kompostovanie

Zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu sa podľa použitej technológie rozlišujú na:

 • kompostárne a ďalšie zariadenia s aeróbnym procesom zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu,
 • bioplynové stanice a ďalšie zariadenia s anaeróbnym procesom zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu.

Kompostovanie biologicky rozložiteľného odpadu je proces, pri ktorom sa činnosťou mikroorganizmov a makroorganizmov za prístupu vzduchu premieňa využiteľný biologicky rozložiteľný odpad na kompost. Anaeróbna digescia biologicky rozložiteľného odpadu je riadený mikrobiálny mezofilný alebo termofílný rozklad organických látok bez prístupu vzduchu, pri ktorom vzniká bioplyn a digestát.

O nakladaní s biologickým rozložiteľným odpadom pojednáva § 11 Vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 ktorou sa sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. I vyhláška TU

Malá kompostáreň je zariadenie na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo zelene, ktorého ročná kapacita neprevyšuje 100 ton. Zariadenie na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu sa zriaďuje na mieste, ktoré je bezpečne vzdialené od povrchových vôd, zdrojov pitnej vody, zdrojov liečivých vôd a prírodných minerálnych vôd a ich ochranných pásiem a nachádza sa mimo trvalo zamokrených pozemkov a inundačných území. Na prevádzkovanie je nutná registrácia, ktorú vydáva príslušný okresný úrad.

Čitajte aj: prevádzkovanie kompostovísk

Pri kompostovaní, ak nejde o kompostovanie vykonávané technológiou vermikompostovania, musí byť zabezpečené:

 • dosahovanie teploty najmenej 45 °C nepretržite po dobu piatich dní v priebehu kompostovania,
 • meranie teploty v zakládkach v strede hromady v hĺbke najmenej 0,5 m od povrchu zakládky,
 • vykonanie najmenej dvoch prekopávok každej zakládky,
 • trvanie kompostovacieho procesu najmenej 60 dní,
 • vyskladnenie v čase, ak je teplota zakládky nižšia ako 40 °C,
 • vhodná vlhkosť a prevzdušňovanie počas kompostovania.

Pri prevádzke malej kompostárne sa musí:

 • zamedziť vstupu nepovolaných osôb,
 • zabezpečiť priestor na skladovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu, ktorý je vybudovaný a prevádzkovaný tak, že nedochádza k nežiaducemu vplyvu na životné prostredie,
 • zabezpečiť meranie teploty,
 • zamedziť vnikaniu atmosférických zrážok do biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu počas aktívnej fázy kompostovania, a to nepriepustnou textíliou, zastrešením alebo kompostovaním vo vakoch, ak ide o použitie kompostovacej plochy bez vodohospodárskeho zabezpečenia.

Malú kompostáreň možno zriadiť len na mieste, ktoré spĺňa tieto požiadavky:

 • nachádza sa vo vzdialenosti najmenej 50 m od povrchových vôd,
 • nachádza sa vo vzdialenosti najmenej 100 m od zdroja pitnej vody, zdroja liečivých vôd a prírodných minerálnych vôd a mimo ich ochranných pásiem,
 • má plochu s maximálnym sklonom do 3°,
 • nachádza sa mimo trvalo zamokrených pozemkov a inundačných území.

Registrácia v súvislosti s prevádzkovaním kompostoviska je nutná vždy na okresnom úrade ŽP,  ak organizácia kompostuje zelený odpad do 100t.  V prípade ak kompostujete aj iný ako zelený odpad súhlas na prevádzku aj malej kompostárne udeľuje príslušný okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie.

Do malej kompostárne možno prevziať iba biologicky rozložiteľný komunálny odpad, ktorý:

 • je rastlinného pôvodu a pochádza z katastrálneho územia obce, v ktorom sa táto malá kompostáreň nachádza,
 • neobsahuje nerozložiteľné prímesi, cudzorodé látky, mastnotu, ropné látky a zvyšky živočíšneho pôvodu,
 • sa podľa Katalógu odpadov zaraďuje pod katalógové číslo 20 01 38 Drevo iné ako uvedené v 20 01 37, 20 02 01 Biologicky rozložiteľný odpad alebo 20 03 02 Odpad z trhovísk.

Údaje o hmotnosti biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu je možné pri prevádzke malej kompostárne určiť na základe odborného odhadu napríklad prepočtom podľa priemernej objemovej hmotnosti v závislosti od druhu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu. Kompost, ktorý má byť uvedený do obehu alebo sa má použiť na aplikáciu do poľnohospodárskej pôdy, musí spĺňať požiadavky ustanovené predpisom o hnojivách.

Do zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu možno prevziať iba odpad zaradený v Katalógu odpadov v kategórii ostatný. Pri preberaní biologicky rozložiteľného odpadu do zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu a pri jeho zhodnocovaní sa musia prijať opatrenia na minimalizáciu vplyvu zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu na životné prostredie spôsobovaného najmä emisiami zápachu. Pri kompostovaní sa dodržiava receptúra vrátane nastaveného pomeru uhlíka a dusíka.

Skladovanie biologicky rozložiteľného odpadu v zariadení na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu s vysokým podielom dusíkatej zložky a ktoré podliehajú rýchlemu biologickému rozkladu, je možné najviac jeden týždeň od ich prevzatia. Skladovanie biologicky rozložiteľného odpadu sa vykonáva tak, aby nedošlo k znehodnoteniu využiteľnej organickej časti biologicky rozložiteľného odpadu a hnilobným procesom. 

TIP: Tak ako pre Vás pracujú externí poradcovia v oblasti práva a ekonomiky, tak v zmysle nového zákona o odpadoch sa dnes nezaobídete bez poradcov v oblasti životného prostredia a to najmä v oblasti odpadov. 
Požadujete viac informácii?

Súvisace články: BRO a súvisiace povinnosti v novom zákone