Požiadajte o nový súhlas do 30. júna

súhlas na nakladanie s odpadmi, rozhodnutie na nakladanie s odpadmi, odpadové poradenstvo

Prechodné ustanovenia nového zákona o odpadoch umožnujú zosúladiť povinnosti pôvodcov a držiteľov odpadov s novým zákonom.  30. jún je dátum, kedy nový zákon o odpadoch naberie plnú silu. Dajte si do súladu súhlasy, rozhodnutia a autorizácie.

Kto vykonáva činnosť, na ktorú nebolo podľa doterajších predpisov potrebné rozhodnutie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, ale na ktorej výkon je potrebné rozhodnutie podľa nového zákona, podá návrh na začatie konania o vydaní rozhodnutia príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva do 30. júna 2016, inak sa jeho činnosť považuje za činnosť v rozpore s novým zákonom.

Súhlas na vykonávanie prípravy na opätovné využitie, vydaný podľa doterajších právnych predpisov, je jeho držiteľ povinný predložiť príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva do 30. júna 2016 na preskúmanie. Súhlasy, ktoré mali byť a neboli predložené na preskúmanie podľa prvej vety, strácajú platnosť.

Prevádzkovateľ zberného dvora podľa doterajších predpisov je povinný požiadať o vydanie súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. d) najneskôr do 30. júna 2016.

Výrobca vyhradeného výrobku, ktorý začne do 30. júna 2016 uvádzať vyhradený výrobok na trh, je povinný žiadosť o zápis do Registra výrobcov vyhradeného výrobku podať do jedného mesiaca odo dňa uvedenia tohto vyhradeného výrobku na trh, pričom povinnosť uvedenú v § 30 ods. 2 až 4 je povinný splniť do 30. júna 2016. Ustanovenie § 30 ods. 1 posledná veta sa počas tohto obdobia neuplatní.

Do 30. 6. 2016 je nutné ministerstvu životného prostredia doručiť potvrdenie o uzavretí zmluvy s príslušnou OZV.

Čítajte aj: 

 

Potrebujete pomôcť s dokumentáciou?
Čo s odpadom? Hľadáte riešenie?