Návrh na zmenu zákona o odpadoch od 29.6.2016

ODPADservis, OZV, obce, dokumentácia odpadové poradenstvo, konzultácie, OZV poradenstvo, nový zákon o odpadoch

Poslankyňa NR SR Anna Zemanová predložila  návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Hlavným účelom prijatia návrhu zákona je zjednotiť lehoty , ktoré priamo alebo aj nepriamo súvisia so zmenou spustenia systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Dôvodom sú administratívno-vykonávacie prekážky, zásah do účtovníctva ekonomických subjektov v priebehu  účtovného obdobia ako aj nepripravenosť spustenia nového systému.

Šesťmesačnú lehotu, ktorá bola ustanovená pôvodným zákonom na zabezpečenie splnenia nových povinností, nie je podľa poslankyne možné dodržať. Navrhovaným  znením zákona by sa predĺžili lehoty do konca roka 2016. Novým termínom by bol teda 1. január 2017. Okrem odstránenia účtovných ťažkostí by sa vytvoril časový priestor na zvládnutie nového systému a na odbornú diskusiu k doriešeniu odborných nejasností a vykonávacích postupov.  Hlásenia o odpadoch, hlásenia o plnení záväzných limitov sa vzťahujú vždy na kalendárny rok, zmena v rámci roku vyvolá podľa poslankyne stratu informácií, ktoré sú dôležité pre vyplnenie hlásení pre Európsku Komisiu.

Podľa zákona o odpadoch, zberové firmy, ktoré realizujú separovaný zber v mestách a obciach musia mať uzatvorenú zmluvu s príslušnou organizáciou zodpovednosti výrobcov do 30.júna 2016. Predmetné ustanovenie súvisí s termínom účinnosti autorizácie. Termín by sa mal nahradiť dátumom 1.1.2017. Povinnosť nahlasovať splnomocneného zástupcu súvisiaca s termínom vydania autorizácie by sa mala z 30.6.2016 predĺžiť na 1.1.2017.

Možnosť získania individuálnej autorizácie je podmienená rovnakým termínom ako v prípade kolektívnej autorizácie. Posunutím účinnosti autorizácie OZV musí byť posunutá aj individuálna autorizácia na 1.1.2017.Plnenie povinností podľa doterajších predpisov prostredníctvom oprávnenej a kolektívnej organizácie by sa predĺžilo do konca roku 2016.

Účinnosť rozhodnutí o vydaných autorizácií by sa posunula na termín 1. januára 2017.Financovanie separovaného zberu podľa doterajších predpisov by sa posunulo v nadväznosti na posunutie termínu autorizácie do konca roka 2016.Financovanie separovaného zberu aj z miestneho poplatku by sa posunulo taktiež do konca roka 2016 v kontexte posunutej autorizácie OZV. Účinnosť zákona sa navrhuje od 29. júna 2016.

zdroj:enviro.sk (Dashofer)