zberné dvory a odpadové technológie

pre ďaľšie info kliknite aj na: poradenstvo pre mestá a obce

kompostoviská

Pozor! Nový zákon o odpadoch vyžaduje získať súhlas aj na prevádzkovanie obecného kompostoviska ak kompostujete aj iné ako odpady zo zelene. 

Zákonný rámec a účel:
V zmysle zákona č. 79/2015 o odpadoch platí zákaz zneškodňovať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov vrátane cintorínov a z ďalšej zelene (ďalej len „zelený bioodpad“) na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení, ak sú súčasťou komunálnych odpadov.

Samosprávam, ako manažérom odpadového hospodárstva vo vzťahu ku komunálnym odpadom, z toho vyplýva povinnosť zabezpečiť zhodnocovanie zeleného bioodpadu. Obec je povinná zaviesť také opatrenia, ktoré zabraňujú vzniku zelených bioodpadov.

Účelom prevádzky obecného kompostoviska je zamedziť:

 • vhadzovaniu zelených bioodpadov do nádob na zmesový komunálny odpad,
 • spaľovať zelené bioodpady na záhradách, resp. verejných priestranstvách
 • vyhadzovať zelené bioodpady na skládky odpadov
 • zabrániť vzniku nelegálnych skládok odpadov/bioodpadov

Súhlasy: 
Na účely obecného kompostoviska do 100 ton kompostu sa neudeľuje súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch.

Obecné kompostovisko slúži na zhodnocovanie odpadov s katalógovým číslom 20 02 01 s názvom biologicky rozložiteľný  a s katalógovým číslom 20 03 02 s názvom odpad z trhovísk v kategórii ostatný odpad.

Čítajte aj:  Prevádzkovanie malej kompostárne
                 BRO a súvisiace povinnosti v novom zákone

Prevádzková dokumentácia:
musí byť v súlade so zákonom o odpadoch 79/2015 ako aj § 11 Vyhlášky MŽP SR 371/2015 ako aj všeobecne záväznými právnymi predpismi obce vydanými na jeho vykonanie, primerane podľa miestnych podmienok vychádzajúc z § 127 občianského zákonníka a v nadväznosti na zákon o obecnom zriadení, pretože podľa § 4 ods. 1 a ods. 3 písm. e), f) a g) zákona č. 369/1990 Z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, obec:

 • samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba,
 • zabezpečuje aj správu obecného cintorína , vrátane nakladania s odpadom pri tom vznikajúcim,
 • zabezpečuje verejnoprospešné služby, nakladanie s komunálnymi odpadmi, udržiavanie čistoty v obci, správu a údržbu verejnej zelene a chráni životné prostredie.

Revízia Prevádzkového poriadku obecného kompostoviska sa odporúča pri každej zmene legislatívy respektíve jeden krát za dva roky.

Výsledkom zhodnocovania predmetných odpadov kompostovaním pochádzajúcich z cintorína, športovísk a záhrad na kompostovisku je kompost, ktorý už nie je evidovaný ako odpad. Ak výsledný kompost bude aplikovaný na vlastné pozemky a nie je predmetom predaja, na základe uvedeného nie je povinná registrácia podľa zákona č. 136/2000 Z.z. o hnojivách.

 

 

zberné dvory

    Pozor! Nový zákon o odpadoch vyžaduje získať súhlasy na prevádzkovanie zberných dvorov. 

Zákonný rámec a účel:
V zmysle zákona č. 223/2001 o odpadoch v znení neskorších predpisov obec musí zabezpečiť priestor, kde môžu občania odovzdávať oddelené zložky komunálnych odpadov v rámci separovaného zberu.

Podmienky a súhlasy prevádzkovania zberného dovra:
Pokiaľ zberný dvor (ZD) zriadila obec a obec ho aj prevádzkuje pre svojich obyvateľov pričom od občanov odoberie menej ako 100kg nebezpečných odpadov - nepotrebuje súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber

Pokiaľ na zbernom dvore obec odoberie viac ako 100 kg NO ročne, prípadne zberný dvor je používaný na podnikateľskú činnosť  - súhlas na prevádzkovanie zariadenia potrebujete.

Účel a dôvod zriadenia ZD:  

 • umožniť výrobcovi elektrozariadení
      - zaviesť a prevádzkovať oddelený zber elektroodpadu z domácností
      - užívať existujúce zariadenia na zber KO
      - zriadiť na svojom pozemku zariadenie na zber elektroodpadu z domácností (ak také zariadenie obec nemá)
 • zabezpečiť zhodnotenie „zeleného“ bioodpadu, ak je súčasťou KO
 • zabezpečiť priestor, kde môžu občania odovzdávať oddelené zložky komunálnych odpadov v rámci separovaného zberu