vypracovanie dokumentácie

Akékoľvek uvedenie pracovných priestorov do prevádzky, vyžaduje v zmysle platnej legislatívy vypracovanie povinnej úvodnej dokumentácie. Okrem povinných registrácií takmer v každom odvetví je potrebné komunikovať so štátnou správou ako aj samosprávou. Našim oborom je vymotať Vás z pleti inštitúcií a vypracovať všetky potrebné dokumenty tak, aby ste sa mohli naplno venovať vašej činnosti.

odpadové hospodárstvo

Povinná pravidelná dokumentácia:

 • ročné hlásenie na nakladanie s odpadmi,
 • vedenie evidenčných listov odpadu
 • vedenie evidenčnej  a ohlasovacej povinnosti o nakladaní s odpadom / elktro odpad, pneumatiky, obaly a pod...).

Povinná úvodná dokumentácia:

 • havarijný plán na nakladanie s nebezpečným odpadom s opatreniami,
 • prevádzkové poriadky na nakladanie s nebezpečným a iným odpadom,
 • technologické reglementy a ostatné prevádzkové poriadky,
 • zabezpečenie súhlasov na prevádzkovanie zariadenia na zber, triedenie, spracovanie, likvidáciu odpadov,
 • povinné registrácie na okresných úradoch ŽP.

Ďaľšie služby:

 • auditovanie a zavedenie správnych odpadových procesov
 • spracovanie programu odpadového hospodárstva (POH),
 • posúdenie vplyvov na životné prostredie Environmental Impact Assessment - (EIA),
 • spracovanie VZN obce o podrobnostiach o nakladaní s KO a s DSO vrátane biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov, použitých batérií a akumulátorov a elektroodpadov z domácností,
 • ohlasovanie údajov do Informačného systému verejnej správy, 
 • spracovanie identifikačného listu nebezpečných odpadov,
 • ustanovenie zodpovedného zástupcu - pre nakladanie s nebezpečnýcm odpadom,
 • zabezpečenie odborných posudkov vo veciach odpadov,
 • a iné.

vodné hospodárstvo

Povinná pravidelná dokumentácia:

 • hlásenia o odbere podzemných a povrchových vôd a vypúšťanie odpadových vôd,
 • spracovanie poplatkového priznania a oznámenia za odbery a vypúšťanie vôd.

Povinná úvodná dokumentácia:

 • zabezpečenie podkladov k rozhodnutiam orgánov štátnej správy vo vodnom hospodárstve,
 • havarijný plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do ŽP,
 • prevádzkové poriadky k vodným stavbám (sklady NL, ČOV, kanalizácia a pod.),
 • prevádzkové poriadky pre skladovanie a manipuláciu s ropnými látkami,
 • zavedenie prevádzkových záznamov a povinnej evidencie.

Ďaľšie služby:

 • spracovanie povodňových plánov zabezpečovacích prác,
 • ustanovenie zodpovedného zástupcu - vodohospodár,
 • a iné.

ochrana ovzdušia

Povinná pravidelná dokumentácia:

 • ročný hlásenie o vypúšťaní znečisťujúcich látok,
 • ročný výpočet  poplatkov za znečisťovanie ovzdušia,
 • výpočet spotreby paliva a surovín, 
 • oznámenie o množstve a kvalite regulovaných výrobkov (napr prchavé látky: riedidlá, farby a pod).

Povinná úvodná dokumentácia:

 • zabezpečenie súhlasov orgánov ochrany ovzdušia na užívanie stavieb a ich zdrojov znečisťovania ovzdušia,
 • vypracovanie programu znižovania emisií,
 • vypracovanie rozptylových štúdií.

Ďaľšie služby:

 • výpočet množstva emisií pre všetky zdroje znečistenia,
 • žiadosť o schválenie postupu výpočtu množstva emisie znečisťujúcej látky zo stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia,
 • výpočty podľa všeobecných emisných závislostí a podľa všeobecných emisných faktorov,
 • monitorovanie emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia,
 • preukázanie dodržania emisného limitu pre oxid siričitý pri spaľovaní uhlia technickým výpočtom najvyššieho hmotnostného toku SO2,
 • a iné.

hygiena práce a ochrana zdravia

Povinná pravidelná dokumentácia:

 • zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby zameranej na ochranu zdravia  pri práci.

Povinná úvodná dokumentácia:

 • uvedenie pracovných priestorov do prevádzky,
 • prevádzkový poriadok pre manipuláciu s prípravkami charakteru chemických faktorov,
 • posudok o riziku pre manipuláciu s prípravkami charakteru chemických faktorov,
 • prevádzkový poriadok pre prácu v expozícii hluku,
 • posudok o riziku pre prácu v expozícii hluku,
 • prevádzkový poriadok pre prácu s bremenami,
 • posudok o riziku pre prácu  s bremenami,
 • prevádzkový poriadok  o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci,
 • posudok a prevádzkový poriadok  o riziku pre pracovné činnosti s expozíciou biologických faktorov.
 • a podobne.

Ďaľšie služby:

 • spracovanie kariet bezpečnostných údajov (KBU),
 • ustanovenie zodpovedného zástupcu - bezpečnostný technik,
 • a iné.

Obaly

 Povinná pravidelná dokumentácia:

 • ročné hlásenie o obaloch uvedených na trh alebo do obehu v SR,
 • ročné hlásenie a o plnení záväzných limitov zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov,
 • evidencia o obaloch a odpadov z obalov,
 • štvrťročné ohlasovanie z evidencie Recyklačnému fondu a príslušnému okresnému úradu.
Povinná úvodná dokumentácia:
 • žiadosť o zápis do registra povinných osôb a oprávnených organizácií.

Ďaľšie služby:

 • zazmluvnenie s oprávneymi organizáciami v zmysle zákona,
 • a iné.