poradenstvo v ekológií

Cieľ:
„Naším cieľom je zabezpečiť, aby ste sa plne sústredili na veci, ktoré súvisia so spokojnosťou Vašich občanov a aby ste komfortne riadili samosprávu.“

Tak ako pre Vás pracujú externí poradcovia v oblasti práva a ekonomiky, 
tak v zmysle nového zákona o odpadoch sa dnes nezaobídete bez poradcov v oblasti životného prostredia a to najmä v oblasti odpadov.

Úlohou samosprávy nie je len zabezpečiť vývoz odpadov, ale aj napĺňať celý rad legislatívnych úloh, ktoré štátna správa vyžaduje. Novým zákonom o odpadoch sa posilňujú úlohy obcí a miest, čím sa zvyšujú aj nároky na samotnú odbornosť úradov.

Využite bezplatnú konzultáciu ako aj rady ľudí, 
ktorí aktívne pracujú pre samosprávu a podieľajú sa na legislatívnom procese Slovenskej republiky v odpadovom hospodárstve.

Naším cieľom nie je ovplyvňovať Vaše rozhodnutia týkajúce sa Vašich dodávateľov. Našim cieľom je nastaviť a dohliadať na procesy, ktoré ste v zmysle zákona povinný dodržiavať. Na druhej strane dostatočnou odbornosťou dokážete vyvážiť zmluvné vzťahy s dodávateľmi tak, aby ste získali vyššiu kvalitu a nižšiu cenu. A my si myslíme, že to je prvoradou úlohou samosprávy v tomto odvetví.

TIP: Od nového roka na základe nového zákona o odpadoch, triedený zber nadobúda nové pravidlá. Zvážte, či od dodávateľov (organizácie zodpovednosti výrobcu –OZV)  nemôže získať viac ako len zmluvu, ktorou Vám poskytnú bezplatne služby.

ponuka

PONUKA na zabezpečenie povinných úkonov v samospráve:

 • poradenstvo v oblasti odpadového hospodárstva,
 • ohlasovanie povinných údajov do informačných systémov štátnej správy,
 • koordinácia zmluvných partnerov, OZV a Koordinačného centra pri výkone služieb v oblasti odpadového hospodárstva a ďalších subjektov,
 • hodnotenie zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami pri nakladaní s odpadom na základe kritérií relevantnosti, účinnosti, efektívnosti a hospodárnosti,
 • vedenie povinnej evidencie jednotlivých odpadov v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z.z.
 • vypracovanie ročných hlásení na nakladanie s odpadmi v zmysle zákona 79/2015 Z.z.
 • vypracovanie štatistických hlásení a štvrťročných ohlasovacích povinností,
 • výkon zodpovedného zástupcu - pre nakladanie s nebezpečným odpadom,
 • výkon zodpovedného zástupcu - pre nakladanie s ostatným odpadom,
 • odborný dohľad nad spôsobom nakladania s odpadmi a upozorňovať na stav, ktorý je v rozpore so zákonmi,
 • odborný dohľad a dozor na  zariadeniach na spracovanie odpadu, ktorých prevádzkovateľom je Objednávateľ,
 • vecné konzultácie v zmluvných veciach týkajúcich sa oblasti odpadového hospodárstva,
 • v prípade zmeny právnych predpisov v oblasti odpadového hospodárstva upozorniť Objednávateľa o zmenách v právnych úpravách,
 • zastupovanie pred orgánmi štátnej správy ako aj pred zmluvnými partnermi v oblasti odpadového hospodárstva,
 • spoluúčasť na plánovaných kontrolách orgánmi štátnej správy v oblasti odpadového hospodárstva.

Ďalšie:

Máte prevádzkový poriadok na vaše kompostovisko?
Kliknite aj na vypracovanie dokumentácie a ďaľšie služby.