Povinnosti držiteľa starého vozidla

Staré vozidlá, odpady, obaly, ovzdušie, dokumenty
Ak sa u vás nachádza staré vozidlo, ktoré je odpadom, tak ste povinný (ako držiteľ) bezodkladne zabezpečiť odovzdanie kompletného starého vozidla osobe vykonávajúcej zber starých vozidiel podľa § 52a zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch“) alebo spracovateľovi starých vozidiel.
 
Kedy je vozidlo kompletné?

Kompletným starým vozidlom je podľa § 49 ods. 6 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch staré vozidlo, ktorého hmotnosť je najmenej 90 % z hmotnosti vozidla pri jeho uvedení na trh a ktoré obsahuje motor, prevodovku, nápravu a karosériu.
 
Ak držiteľ starého vozidla nepreviedol toto vozidlo na iného na účely jeho využitia ako motorového vozidla je povinný predložiť spolu so žiadosťou o vyradenie starého vozidla z evidencie vozidiel podľa osobitných predpisov okresnému dopravnému inšpektorátu potvrdenie o prevzatí starého vozidla na spracovanie vystavené spracovateľom tohto starého vozidla alebo osobou oprávnenou na spracovanie starých vozidiel v inom členskom štáte Európskej únie; v tom prípade držiteľ starého vozidla spolu s potvrdením predloží aj jeho úradne overený preklad.
 
Ak vozidlo poškodzuje alebo ohrozuje životné prostredie
Držiteľ starého vozidla je povinný zabezpečiť na vlastné náklady odstránenie takého vozidla z miesta, aby sa zachoval estetický vzhľad obce alebo osobitne chránenej časti prírody a krajiny a aby sa zabránilo odcudzeniu starého vozidla alebo jeho častí.
 
Sankcie
Ak si držiteľ starého vozidla nesplní túto povinnosť, urobí tak správca cesty alebo obec, a to odovzdaním starého vozidla na parkovisko určené obvodným úradom životného prostredia podľa § 53 ods. 8 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch; náklady s tým spojené je povinný uhradiť držiteľ starého vozidla.