Čo je Y-kód ?

Y-kódom v evidencii odpadov rozlišujeme doplňujúce informácie o odpadoch. Pri nakladaní s odpadmi je dôležité rozlišovať pri akej činnosti vznikli ale aj aké ďalšie škodlivé látky obsahujú.

Katalóg Y-kódov nebezpečných odpadov je upravený v prílohe č. 3 k vyhláške č. 284/2001 Z. z. v znení vyhlášky č. 409/2002 Z. z.

Príklady:
Y1 Klinické odpady z nemocníc, zdravotníckych stredísk a zariadení
Y6 Odpady z výroby, prípravy a použitia organických rozpúšťadiel
Y11 Odpadové dechtové zvyšky vznikajúce pri čistení, destilácii a pyrolytickom spracúvaní
Y24 Arzén, zlúčeniny arzénu
Y36 Azbest (prach a vlákna)
Y47 Zvyšky vznikajúce pri spaľovaní domového odpadu

Celý katalóg: Y-kód nebezpečných odpadov