P O N Ú K A M E

hygiena práce a ochrana zdravia ľudí, pracovná zdravotná služba, odpadové hospodárstvo, vodné hospodárstvo, ochrana vôd, ochrana ovzdušia, obalový zákon
Vaše pracovné priestory uvedieme do prevádzky
kliknite na vypracovanie dokumentácie
Vypracovanie dokumentácie z hľadiska:
 • hygieny práce a ochrany zdravia ľudí
 • pracovnej zdravotnej služby
 • odpadového hospodárstva
 • vodného  hospodárstva - ochrany vôd
 • ochrany ovzdušia
 • zákona o obaloch

Kontrolou a overovaním dodržiavania predpisov v oblasti:

 • ochrany životného prostredia na pracovisku
 • ochrany zdravia ľudí a hygieny práce
 • evidovaním znečisťujúcich a nebezpečných látok na pracovisku

Zneškodnením a zhodnotením odpadov, ktoré u Vás vznikajú

Poradenstvom, konzultáciami a dohľadom

 • v odpadovom hospodárstve
 • vo vodohospodárstve
 • v bezpečnosti a hygieny práce

Posudzovaním vplyvov na životné prostredie (Environmental Impact Assessment - EIA)

Mentorovaním ako aj prevádzkovaním zberných dvorov a zariadení na zhodnocovanie odpadov

kliknite na vypracovanie dokumentácie | kontakt